Afspraak maken • 088-0107848 (iedere werkdag 09.00-17.30 uur) of via voicemailinfo@craniogodart.nl

Praktische zaken

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden vermeld voor behandeling bij Cranio Godart.


Algemene voorwaarden

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliƫnt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Ga direct door naar Tarieven.

Toestemming behandeling

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) is voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt vereist.

Jonger dan 12 jaar

Bij kinderen jonger dan 12 jaar dienen ouders schriftelijk toestemming te geven voor onderzoek of behandeling. Beide gezagdragers dienen dit te doen. Download hier het formulier en breng het ondertekend mee naar het intakeconsult.

Tussen 12 en 16 jaar

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar wordt ervan uitgegaan dat zij hun eigen situatie kunnen overzien en een eigen mening hebben. Daarom is voor een behandeling toestemming nodig van zowel de ouders als het kind. Wanneer ouders en kind het niet met elkaar eens zijn, en het kind blijft bij zijn mening, zal de hulpverlener (indien hij/zij het kind voldoende in staat acht deze beslissing te nemen) in principe doen wat het kind vraagt. Download hier het formulier en breng het ondertekend mee naar het intakeconsult.

Ouder dan 16 jaar

Kinderen vanaf 16 jaar worden gelijkgesteld aan volwassenen. Zij beslissen zelf over hun behandeling. Deze behandelingsovereenkomst wordt mondeling aangegaan.


Tarieven

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 85,- voor het intakeconsult en vervolgconsulten per behandeling. Betalingswijze van de behandelingen is bij voorkeur per pin.


Behandelduur en afspraak maken of afzeggen

Een behandeling duurt 45 minuten.

Voor afspraken kunt u dagelijks bellen tussen 09.00 en 17.30 uur naar 088-0107848. Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn tussen 09.00 en 17.30 uur, krijgt u een voicemail en we verzoeken u vriendelijk een boodschap in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren annuleren. Op werkdagen bij voorkeur telefonisch van 09.00 tot 17.30 uur op 088-0107848. Buiten kantooruren en in het weekend kunt per e-mail annuleren (info@craniogodart.nl). Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.


Vergoedingen

Door het lidmaatschap van de LVNT en de BIG-registratie worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed, mits u aanvullend bent verzekerd. U kunt op de site van de LVNT en bij uw verzekeraar nagaan of de behandelingen (deels) worden vergoed. Als de kosten (deels) worden vergoed kunt u de rekening opsturen naar uw verzekeraar. De kosten vallen niet onder het eigen risico en worden direct vergoed.


Vertrouwelijkheid

De informatie die tijdens het intakegesprek en de consulten wordt uitgewisseld is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk. De therapeut zal geen informatie inwinnen bij behandelend arts, therapeut en/of specialist zonder uw toestemming.

De cliënt heeft zich uit eigen beweging voor behandeling aangemeld en wil voor eigen rekening en aansprakelijkheid worden behandeld.

Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.


Dossiervorming

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Ook nabestaanden hebben inzagerecht. In de privacyverklaring kunt u nalezen welke gegevens worden bijgehouden.


Medicatie

Voorgeschreven medicatie mag u nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig. Het is van belang dat u uw huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundig therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, gaarne altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Na de behandeling

De behandeling werkt ongeveer 3 tot 5 dagen door. Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in slijmproductie, ontlasting of urine of in de vorm van boeren, winden of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Ook is het mogelijk dat u het gevoel heeft de hele wereld aan te kunnen. We adviseren in dat geval uw energie te verdelen over een aantal dagen.


Ongeneeslijk ziek

De therapeut is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. Wij kunnen wel alles in het werk stellen om het lijden te verlichten.


Huisarts en specialist

Het wordt op prijs gesteld wanneer u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling, omdat samenwerking waardevol kan zijn voor uw herstel. Wanneer u dit om enige reden niet wenselijk acht, staat dit de behandeling niet in de weg. Als u tevens bij een specialist onder behandeling bent, blijf dan tijdens de behandeling onder zijn/haar controle.


Klachten

Door het lidmaatschap van de LVNT is Cranio Godart gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundigtherapeuten en cranio-sacraaltherapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, wordt u gevraagd deze allereerst met uw behandelend therapeut (Niels Godart) te bespreken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de:


Registraties

KvK: Utrecht 30239929
LVNT: 08.048
SCAG
RBCZ: 601141R
BIG-registratie: 49910805704
AGB-CODE: 90038244
AGB-CODE praktijk: 90-(0)16795